Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Strategie rozvoje Židenic

Ne 07.09.2014 19:57

V roce 2012 jsem přišel s myšlenkou na vytvoření Rozvojového plánu naší obce.

small_nesiba

V roce 2012 jsem přišel s myšlenkou na vytvoření Rozvojového plánu naší obce, na základě pozitivní zkušenosti z jiných měst. Dokument, který by mohl ukázat směr, jakým se Židenice mohou vydat v příštích letech, převážně s ohledem na využití veřejného prostoru. Touto otázkou se v Židenicích nikdo dlouhodobě nezabýval a domnívám se, že je to škoda. Naše městská část se posledních 20 let dramaticky mění, nikoliv co do výstavby, ale do využití stávající infrastruktury. Není tomu tak dávno, co jsme žili v Židenicích, které byly okrajovou částí Brna! Dnes se obec stala průjezdnou křižovatkou ostatních brněnských částí. To má své rizika, převážně vzhledem k dopravě a životnímu prostředí, které se navzájem přetlačují. I přes to, že obec má omezené kompetence, bylo by dobré spolu s připravovaným územním plánem, aby i naši představitelé napříč politickými stranami dokázali vytvořit plán, co lze v Židenicích měnit, tak abychom tento vývoj zachytili a mohli se na něj připravit.

Rozvojový plán Židenic - logo ŽIDENICE 2020Děkuji proto všem za podnětné připomínky k rozvojovému plánu Židenic. Snažím se prezentovat představu Židenice např. v roce 2020, tedy jakým směrem by se mohla naše městská část vydat v příštích 6-ti letech.

Jednal jsme proto s Mendlovou univerzitou v Brně, kde mám možnost externě vyučovat a děkuji jejím představitelům za vstřícný postoj. Prozatím jsme se proto domluvili v rámci šetření veřejných prostředků, že první zpracování této tématiky uděláme formou diplomových prací tamních studentů.

Úkolu zpracování podkladů se úspěšně zhostila studentka Ing. Zuzana Novotná, která letos v červnu obhájila práci Strategie rozvoje problémových oblastí městské části Brno-Židenice na Mendelově univerzitě, Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Jak vyplývá z názvu práce, autorka se zaměřila na nejpalčivější aspekty nedostatečného rozvoje Židenic. Její práce je jen první odborným krokem ke zpracování dané problematiky a nemůže nahradit v celé šíři odborné zpracování, nicméně je cenným příspěvkem k možnému zpracování rozvojového plánu. Strategie rozvoje je jakýmsi předstupněm a věřím, že se podaří započatou práci dále rozpracovat za přispění občanských iniciativ a veřejnosti. A to třeba i za přispění institutu obecného referenda všech občanů.

Politika by měla být založena právě na těchto koncepčních strategiích vývoje veřejného prostoru, nehledě na politické ambice a zájmy politických hnutí či stran. Co tedy vyplývá z hotové práce Strategie rozvoje? Autorka se zaměřila na různé dotazníkové šetření aplikované na metodiku SWOT analýzy. V průběhu začátku tohoto roku se dotazovala občanů převážně v okolí Staré Osady na jejich názory na naši městskou část.

Je zajímavé že většina dotázaných kladla důraz na zajištění bezpečnosti a životní prostředí a čistotou města. V závěsu za nimi byl zájem o nějakou formu podporu ze strany obce pro větší zaměstnanost občanů či rozšíření volnočasových aktivit. Více napoví uvedený graf za textem.

Všechny tyto oblasti autorka dále zpracovala a v každé z nich uvedla dle zmíněné metody silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. Pro každou oblast pak každý z respondentů rozvedl své představy o Židenicích. Z analýzy vyplývá několik faktů – jednak co se týče kvality bydlení – Židenice nejsou kompaktní městkou částí a skládají se z různorodých celků, proto i obec ve svých investicích a či slevách na nájemném by neměla postupovat podle jednotného měřítka. Jednak co se týká zeleně a veřejného pořádku, důraz by měl být kladen na údržbu stávajících zelených ploch. Zcela samostatnou kapitolou je dopravní zatížení Otakara Ševčíka-Gajdošova-Svatoplukova, které je pro nás všechny zcela neúnosné. Proto obec musí dál lobovat ve vyšší politice za pokračování výstavby odklonění dopravy do tunelu pod Vinohrady. Tím by byla naděje na vznik spádového centra obce v této lokalitě.

Kdo by měl zájem, mohu jej s uvedenou studií seznámit blíže, stačí když mi napíše na email nesiba@zidenice.brno.cz, nebo na stránkách Mendelovy univerzity. Děkuji všem za podporu a držme palce, ať konečně vytvoříme plán, který bude Židenicím ku prospěchu.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta

Strategie rozvoje Židenic - graf